| Unita Jaarverslag 2020


Doelstellingen en bereikte resultaten

Een samenwerkingsverband heeft enkele wettelijke taken. Eén daarvan is het maken van een ondersteuningsplan. In dit plan beschrijven we hoe we passend onderwijs vormgeven en financieren, welke ambities we hebben en welke doelen we willen behalen. Dat doen we samen met de scholen, schoolbesturen en de expertisepool van Unita. We zijn trots op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt.


Norm

Een sterk en duidelijk samenhangend netwerk van ondersteunings- en onderwijsvoorzieningen in de eigen regio, waar meer dan 99% van de leerlingen opgevangen worden.

Resultaat

2020: > 99,8%. 1% is 240. 1‰ is 24.


Realisatie 2020

Voor bijna alle leerlingen is er binnen de regio een passende onderwijsplek. Slechts 38 leerlingen zijn naar een speciaal onderwijs (zorg) voorziening buiten de regio gegaan. De bij Unita aangesloten schoolbesturen voeren regelmatig overleg. Uit deze overleggen ontstaan verschillende initiatieven om het samenhangende netwerk van ondersteunings- en onderwijsvoorzieningen verder te optimaliseren. Vaak gebeurt dit in samenwerking met een vaste zorgpartner (zorginstelling). Kijk verder bij hoofdstuk ‘Dekkend netwerk


Norm

Geen thuiszitters (maximaal 3 leerlingen met passend aanbod in de procedure). Resultaat 99,9% Meting 15 december 2020: 4 leerlingen gerapporteerd, waarvan 2 corona gerelateerd. Norm Vrijstellingen op basis van 5a onder de 50 leerlingen.

Resultaat 47.


Realisatie 2020

In Nederland zijn er dagelijks duizenden kinderen die niet naar school gaan, die zonder onderwijs thuis zitten. Het gaat om leerlingen, die wel staan ingeschreven op een school of onderwijsinstelling, maar die zonder geldige reden meer dan vier weken ongeoorloofd verzuimen. Unita zet doorlopend menskracht in om (gemiddeld gaat het om 3 leerlingen per maand) te bemiddelen naar een passende onderwijsplek. Deze inzet is 100% effectief.


Norm Unita is qua bezetting ingericht op 1000 ondersteuningsvragen per jaar. Ondersteuningsvragen worden binnen 4 weken in behandeling genomen. Resultaat 1048 ondersteuningsvragen. Meer dan 99% van deze aanvragen werden binnen 4 weken opgepakt.


Realisatie 2020

Unita is qua bezetting ingericht op 1000 ondersteuningsvragen per jaar. In 2020 hebben we 1048 ondersteuningsvragen behandeld. Vaak wordt de ondersteuningsvraag (99%) binnen 4 weken opgepakt. Het Loket van Unita koppelt een trajectbegeleider die bij de casus en ondersteuningsvraag past. Deze organiseert samen met school (intern begeleider, leerkracht, eventueel directeur, ouders en indien mogelijk de leerling zelf) een multidisciplinair overleg (MDO). Het MDO levert een overzicht van wat goed en wat minder goed gaat op het gebied van onderwijs en opvoeding. Zo ontstaat inzicht in de wisselwerking en afstemming tussen de onderwijs- en opvoedingssituatie. Ouders, leerkrachten en intern begeleiders van de MDO-trajecten zijn zeer positief zo blijkt uit de evaluaties: al vele jaren stabiel op gemiddeld een 8 voor de MDO-werkwijze en gemiddeld een 8+ voor de door Unita ingezette professionals.


Norm

Maandelijkse monitoring van het verwijzingspercentage van Unita ten opzichte van het landelijk gemiddelde (10x). Resultaat Elke maand een monitor (10x). Norm Internationale doelstelling: 4% > 96% van alle leerlingen gaat naar regulier onderwijs Resultaat In 2020 is het verwijzingspercentage SO en SBO van Unita samen 4,05% (na correctie grensverkeer: 3,92%) Landelijk gemiddelde: 4,28 %.


Realisatie 2020

Maandelijks maken we een rapportage om zicht te hebben en te houden op onze verwijzingspercentages. Hoeveel leerlingen gaan er naar het SBO en SO? En hoe verhouden deze cijfers zich ten opzichte van de landelijke cijfers? We zien dat we met 4,05% verwijzing onder het landelijk gemiddelde van 4,28% zitten.


Norm Een gezamenlijke en gedragen agenda onderwijs-jeugd agenda. Vertrouwen in elkaar en elkaar goed weten te vinden. Resultaat Er is een samenwerkingsagenda. De samenwerking met de regio en gemeenten komt langzaam op gang.


Realisatie 2020

De samenwerking met leerplicht (RBL) en Jeugd en Gezin is goed te noemen. Er waren in 2020 veel wisselingen bij de beleidsambtenaren en de coördinerend wethouder. Dat werkte vertragend op de besluitvorming. De samenwerking met regio en gemeenten heeft zich ondertussen wel hersteld en komt langzaam op gang.


Norm Unita spant zich in om verdere escalatie van conflicten in het kader van passend onderwijs te voorkomen. Resultaat 9 x succesvol bemiddeld in 2020.


Realisatie 2020

Natuurlijk komt het soms voor dat er verschil van mening is tussen Unita en ouders en scholen (schoolbesturen). Unita wil bij deze meningsverschillen helpen om samen tot een passende oplossing te komen.


Norm Een uitgebreide monitor is elke tweede week van de maand beschikbaar voor de directeur-bestuurder. De toezichthouder ontvangt tweejaarlijks de voortgangsrapportage. Resultaat 100%


Realisatie 2020

Iedere maand wordt er een overzicht gemaakt waarmee we inzicht krijgen in onze activiteiten, resultaten, tevredenheid en uitgaven.


Norm Bijdrage leveren aan versterken van de leerlingenzorg op de scholen. Resultaat Dalende verwijzingen SBO Basisondersteuning > 80% Meer zicht op leerlingenzorg van de scholen door pilot contactpersonen


Realisatie 2020

We willen scholen helpen om de basisondersteuning op de school te versterken. Om dat mogelijk te maken ontvangt iedere school 155 euro per leerling. Ook zorgen we voor korte lijnen met onze expertisepool waarin schoolpsychologen en gedragsdeskundigen hun kennis overbrengen om te ondersteunen bij die ene specifieke leerling. We zien dat het aantal verwijzingen naar het SBO daalt. Een teken dat de scholen zelf steeds deskundiger worden en ook leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek kunnen bieden. Scholen geven aan dat ze 80% van de afspraken over de basisondersteuning weten te realiseren.


Norm 300 leerkrachten per jaar bijscholen op passend onderwijs thema’s en competenties. Resultaat In het startjaar 2020 hebben we ruim 200 onderwijsprofessionals met een opleiding bereikt. Met de jaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe ib’ers en directeuren hebben we ruim 50 collega’s bereikt.


Realisatie 2020

We willen leerkrachten helpen zich verder te professionaliseren. Samen met Qinas (het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs) hebben we in 2020 het professionaliseringsplatform Gameeleon gelanceerd (www.gameeleon.nl). Hier bieden we (gratis) allerlei cursussen en lezingen, gericht op passend onderwijs en speciaal voor leerkrachten en docenten aan. Ondanks de corona hebben in 2020 ruim 200 deelnemers uit het primair onderwijs van een van de cursussen gebruik gemaakt.


Norm Samenwerking naar een niveau, waar alle partners dat beoordelen met een 8 (goed) of hoger. Resultaat Een goede beoordeling (8) op de interne samenwerking. Unita zelf beoordeelt de externe samenwerking met een voldoende (6) Dit heeft betrekking op de samenwerking met de gemeenten in de regio.


Realisatie 2020

We doen ons best om met alle verschillende partners in onze regio goed samen te werken. Onze partners beoordelen de samenwerking met een 8. Wij beoordelen de samenwerking zelf met een 6. Dat cijfer ontstaat met name door een ietwat moeizame samenwerking met de gemeenten.