| Unita Jaarverslag 2020


Financien

Financieel resultaat en beleid

Conclusie financien

Financieel gezien heeft Unita 2020 conform de begroting afgerond. Voor 2020 was een licht negatieve begroting afgesproken om de algemene reserve af te bouwen. Er waren meer uitgaven vanwege de nieuwe governance. De hulpvragen aan het samenwerkingsverband bleven in 2020 nagenoeg gelijk. Het licht positieve resultaat over 2020 is met name te verklaren door een corona effect op Arrangementen Plus en Intensieve Onderwijs Onderwijsondersteuning (IOO). Als gevolg van de verplichte sluiting van scholen, zijn er minder uitgaven gedaan door de scholen voor deze passend onderwijs trajecten.

Activiteiten en uitgaven

In 2020 zijn de inkomsten gestegen doordat het Rijk de per leerling toegekende tarieven heeft verhoogd. Ook is de verevening van budgetten over de samenwerkingsverbanden afgerond. De gelden zijn, net als in 2019, globaal in gelijke delen besteed aan de in de grafiek genoemde activiteiten. De uitgaven aan expertise zijn gedaald ten gunste van de individuele onderwijs ondersteuning (ioo). Deze activiteit binnen het leerlingmodel betreft de ondersteuning van leerlingen met multiproblematiek waarbij thuiszitten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Ontwikkeling eigen vermogen

Het eigen vermogen is in 2020 toegenomen met € 217.000. Dat komt doordat we door de pandemie minder activiteiten hebben kunnen doen. Denk daarbij aan minder inzet op vragen aan het Loket.

Ons financiële beleid is erop gericht om risico’s voldoende op te kunnen vangen zodat we onze activiteiten ongestoord kunnen voortzetten. Daarom wil Unita een vermogen aanhouden dat in omvang gelijk is aan de gewenste risicoreserve van € 500.000.

Aan het eind van 2020 is een bestemmingsreserve gevormd waarmee we in 2021 het aantal contactpersonen van schoolbesturen kunnen uitbreiden. Ook kunnen we een tijdelijke observatie plek (TOP klas) in de regio realiseren.

In de TOP klas willen we leerlingen met lichte gedragsproblemen een korte observatieplek bieden. Met het doel ze terug te bemiddelen naar regulier basisonderwijs.