IN VOGEL VLUCHT

Hier ziet u de meest kenmerkende punten van Unita in een oogopslag.

Het werkgebied

Vereniging van 28 schoolbesturen primair en speciaal onderwijs. Deels onafhankelijk toezicht door de CvT van zes leden. Het dagelijks bestuur en beleid van Unita ligt bij de directeur-bestuurder. De ALV is het hoogste orgaan. Loket ontvangt zo’n 1000 ondersteuningsvragen per jaar. Team van professionals ondersteunt de scholen van Unita. MDO werkwijze met Groeidocument. Professionaliseringsplatform Gameeleon voor leerkrachten en ib’ers.

Leerlingaantal

Het leerlingaantal is in de komende jaren naar verwachting stabiel.

SWV Unita in cijfers

In- en uitstroom in de regio

Besteding van middelen in hybride model

Basisondersteuning (schoolmodel)

Leerlingmodel

Expertisepool

SO + SBO

Professionalisering

Indirecte kosten

alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen

een kind naar een gewone school gaat als dat kan

een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is

Missie Unita “voor ieder kind een passende plek”

Met de Wet passend onderwijs wil de overheid bereiken dat

scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat

de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen

kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten

10 doelstellingen ondersteuningsplan

  1. Een sterk en duidelijk ontwikkeld, samenhangend netwerk van ondersteunings- en onderwijsvoorzieningen voor de leerlingen binnen haar grenzen
  2. Alle leerlingen naar school, geen thuiszitters, in samenwerking met alle ketenpartners
  3. Bovenschoolse, complexe ondersteuningsvragen conform de multidisciplinaire overleg- werkwijze, altijd met ouders en voorzien van arrangementen
  4. Monitoring van de huidige deelname- en verwijzingspercentages
  5. Afspraken maken met gemeenten, zorgpartners en schoolbesturen over specialistisch aanbod binnen de school
  6. Een bemiddelende rol spelen bij verschillen van inzicht
  7. Een uitgebreide, maandelijkse monitoring van alle tien doelen voor bestuur en de toezichthouder
  8. Sterkere scholen
  9. Professionalisering op het gebiedvan passend onderwijs aanjagen
  10. Meer interne en externe samen-werking

Tevredenheid in 2020